EN

Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

UAB „Nuomonės lyderiai“ (toliau – „Nuomonės lyderiai“) yra šioje įmonėje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

1. Ką numato ši duomenų apsaugos politika?

Ši duomenų apsaugos politika (toliau – Politika) numato „Nuomonės lyderiai“ asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisėtumo sąlygas, „Nuomonės lyderiai“ tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus. Ši Politika yra taikoma bet kokiai asmeninei informacijai, kurią mums suteikiate ir bet kokiai asmeninei informacijai, kurią „Nuomonės lyderiai“ gauna iš kitų šaltinių. Ši Politika nėra sutartis ir nė vienai iš šalių nesukuria teisių ir pareigų, išskyrus numatytas asmens duomenų apsaugą reguliuojančiuose teisės aktuose.

2. Kas atsakingas už jūsų informaciją?

„Nuomonės lyderiai“ tai Uždaroji akcinė bendrovė „Nuomonės lyderiai“, įmonės kodas 304747369, adresas Žygio g. 97A, LT-08236 Vilnius, telefono numeris +370 686 90989, el. paštas hello@influenceriai.lt. „Nuomonės lyderiai“ yra atsakinga už Jūsų asmeninę informaciją (ir duomenų apsaugos teisės aktų atžvilgiu yra duomenų valdytojas), kurią renkame iš Jūsų ar apie Jus.

3. Kokius asmens duomenis „Nuomonės lyderiairenka ir kaip juos tvarkome?

Klientų asmens duomenis, sudarant paslaugų teikimo sutartis

„Nuomonės lyderiai“ teikia savo Klientams nuomonės formuotojų reklamos kampanijų organizavimo bei tarpininkavimo užsakant Kliento produktų ar paslaugų reklamos paslaugas. Atlygintinų paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais „Nuomonės lyderiai“ tvarko tokius asmens duomenis: asmens kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, pareigos, el. paštas ir telefono numeris), kitus asmens pateiktus duomenis, kuriuose gali būti asmens duomenų (pavyzdžiui susirašinėjimas su Klientu) taip pat duomenis, kuriuos „Nuomonės lyderiai“ surinks iš kitų šaltinių, teikdami paslaugas.

Klientų asmens duomenys atlygintinų paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais yra saugomi 10 (dešimt) metų ir laikotarpį iki ateinančios sausio 31 dienos, po Jūsų paskutinio pavedimo „Nuomonės lyderiai“ pabaigos, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

Nuomonės formuotojų asmens duomenis, sudarant sąrašus dėl galimų paslaugų užsakymo

Siekiant parinkti tinkamiausius nuomonės formuotojus Kliento reklamos kampanijų įgyvendinimui, „Nuomonės lyderiai“ pagal Klientų poreikius sudaro nuomonės formuotojų sąrašus, kuriuose nurodomi socialiniuose tinkluose (Instagram, Facebook, Tik Tok ir kt.) bei socialinių tinklų analitikos priemonėse prieinama nuomonės formuotojų informacija.

Sudarant nuomonės formuotojų sąrašus, „Nuomonės lyderiai“ gali rinkti tokius viešai skelbiamus asmens duomenis (vardas, pavardė, veikla, amžius, nuotraukos, vaizdo įrašai) bei kitą asmens duomenims nepriskiriamą informaciją (sekėjų skaičius, sekėjų auditorija, įrašų rezultatai ir pan.). Apie asmens duomenų bei kitos susijusios informacijos rinkimą „Nuomonės lyderiai“ informuoja nuomonės formuotojus ar jų atstovus socialinių tinklų žinutėmis ar socialiniuose tinkluose pateiktais nuomonės formuotojų kontaktais.

Nuomonės formuotojų asmens duomenys bei kita susijusi informacija yra saugoma, kol ji gali būti aktuli mūsų Klientams. Šie duomenys yra atnaujinami kiekvieną kartą, teikiant nuomonės formuotojo kandidatūrą Klientui, jeigu nuo paskutinio nuomonės formuotojo asmens duomenų atnaujinimo yra praėję daugiau nei 2 (du) mėnesiai.

Nuomonės formuotojų kontaktinius asmens duomenis, organizuojant Kliento produkto pristatymo paslaugas

Organizuojant Kliento produkto pristatymo nuomonės formuotojams kampanijas, „Nuomonės lyderiai“ tvarko asmens duomenis, kurie yra būtini pristatyti produktą nuomonės formuotojui (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris). Šie asmens duomenys gali būti išsaugomi siuntimo paslaugas teikiančių juridinių asmenų sistemose.

„Nuomonės lyderiai“ tvarko nuomonės formuotojo kontaktinius asmens duomenis nuomonės formuotojo sutikimo arba paslaugų sutarties pagrindu.

Šie asmens duomenys yra saugomi, kol jie gali būti aktualūs „Nuomonės lyderiai“ Klientams. Šie duomenys yra atnaujinami kiekvieną kartą, teikiant nuomonės formuotojo kandidatūrą Klientui, jeigu nuo paskutinio nuomonės formuotojo asmens duomenų atnaujinimo yra praėję daugiau nei 2 (du) mėnesiai.

Nuomonės formuotojų asmens duomenis, sudarant arba administruojant paslaugų sutartis

Jei nuomonės formuotojo veikla socialiniuose tinkluose atitinka Kliento poreikius, „Nuomonės lyderiai“ gali kreiptis į nuomonės formuotojus dėl atlygintinų paslaugų užsakymo bei sutarties sudarymo.

Siekiant sudaryti atlygintinų paslaugų sutartis bei jas administruoti „Nuomonės lyderiai“ tvarko tokius nuomonės formuotojo asmens duomenis: asmens kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, registracijos arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris, individualios veiklos arba verslo liudijimo pažymėjimo numeris, banko sąskaitos numeris) ir kitus asmens duomenis (pavyzdžiui, susirašinėjimą su nuomonės formuotoju), duomenis, kuriuos „Nuomonės lyderiai“ surinks iš nuomonės formuotojo ar kitų šaltinių, paslaugų teikimo laikotarpiu.

Nuomonės formuotojų asmens duomenys atlygintinų paslaugų užsakymo ir administravimo tikslais yra saugomi 10 (dešimt) metų ir laikotarpį iki ateinančios sausio 31 dienos, po visiškos sutarties įgyvendinimo pabaigos, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

Nuomonės formuotojų asmens duomenis, viešinant Nuomonės lyderiaipaslaugas

„Nuomonės lyderiai“ teikiamų paslaugų reklamos tikslais tvarko tokius nuomonės formuotojų asmens duomenis (vardas, pavardė, slapyvardis, nuotraukos, vaizdo įrašai ar kitas nuomonės formuotojo sukurtas turinys, kuriame gali būti asmens duomenų).

Aukščiau paminėtus asmens duomenis „Nuomonės lyderiai“ gali naudoti reklamuojant „Nuomonės lyderiai“ paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, tinklalapyje www.influenceriai.lt, pristatant įgyvendintų reklamos projektų rezultatus, taip pat renginių (konferencijų, seminarų) metu ar pristatant įgyvendintus projektus Klientams arba potencialiems Klientams.

„Nuomonės lyderiai“ tvarko aukščiau nurodytus asmens duomenis, kurie yra naudojami paslaugų reklamos tikslais, nuomonės formuotojo sutikimo arba paslaugų sutarties pagrindu.

Šie asmens duomenys bei kita susijusi informacija yra saugoma, kol ji gali būti aktuali reklamuojant „Nuomonės lyderiai“ paslaugas.

Kandidatų į darbo vietą asmens duomenis, kreipiantis dėl darbo pasiūlymo

Kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimo tikslu, „Nuomonės lyderiai“ tvarko tokius asmens duomenis: gyvenimo aprašyme pateikiamus duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, nuorodos į asmenines socialinių tinklų paskyras, darbo patirtis, įgūdžiai bei kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija. Be gyvenimo aprašyme pateikiamos informacijos „Nuomonės lyderiai“ taip pat tvarko atsakymus į užduotus klausimus ar užduotis.

Kandidatų į darbo vietą asmens duomenis, pasibaigus kandidatų atrankai, įsipareigojame ištrinti ir (ar) sunaikinti per 3 (tris) mėnesius ir laikotarpį iki paskutinės mėnesio dienos, po darbo sutarties sudarymo arba per 5 (penkias) darbo dienas, jei neišreiškėte atskiro sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pasibaigus kandidatų atrankai.

Darbuotojų asmens duomenis darbo sutarties sudarymo, administravimo bei vykdymo tikslais

Darbuotojų duomenų bazės administravimo bei darbo sutarties sudarymo tikslu, „Nuomonės lyderiai“ tvarko tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės kortelės ar paso kopija, socialinio draudimo numeris, asmens banko sąskaitos numeris, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, nuotrauka, asmens sveikatos tikrinimo knygelė.

Aukščiau nurodyti asmens duomenys darbo sutarties sudarymo ir administravimo tikslais yra saugomi 10 (dešimt) metų ir laikotarpį iki ateinančios sausio 31 dienos, po darbo sutarties pabaigos, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

Darbuotojų asmens duomenys, kurie yra dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.

Kiti asmens duomenys, kurie nėra nurodyti darbo sutartyje ir nėra susiję su darbo veikla ar darbo rezultatais yra ištrinami ir (ar) sunaikinami per 3 (tris) mėnesius ir laikotarpį iki paskutinės mėnesio dienos po darbo sutarties nutraukimo.

• Kontaktinius asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais

„Nuomonės lyderiai“ siekdami Jus informuoti apie naujienas ir kitą informaciją apie „Nuomonės lyderiai“ teikiamas paslaugas, pasiūlymus, renginius ir pan. tvarko Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslais.

„Nuomonės lyderiai“ tvarko Jūsų kontaktinius asmens duomenis teisėto intereso ir (ar) Jūsų sutikimo pagrindu. Šiuos duomenis mes tvarkome, jei sudarydami paslaugų teikimo sutartį su „Nuomonės lyderiai“, Jūs aiškiai išreiškėte sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo.

Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą, Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais būdais, nurodytais šioje Politikoje.

Esant Jūsų sutikimui, „Nuomonės lyderiai“ Jūsų asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus po Jūsų sutikimo gavimo ir laikotarpį iki ateinančios sausio 31 dienos. Tuo atveju, jei „Nuomonės lyderiai“ Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko teisėto intereso pagrindu, Jūsų asmens duomenys yra saugomi atlygintinų paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

• Patalpų vaizdo įrašus asmenų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu

Siekiant užtikrinti žmonių ir turto saugumą, pastate, kuriame įsikūrę „Nuomonės lyderiai“, adresu Žygio g. 97A, LT-08236 Vilnius, yra vykdomas vaizdo stebėjimas ir tvarkomi vaizdo stebėjimo duomenys – Jūsų atvaizdas.

Šių duomenų valdytojas yra SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“. Šie duomenys yra tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Šių asmens duomenų tvarkymo politiką nustato duomenų valdytojas.

• Asmens duomenys, kurie pateikiami skundu ar paklausimu

„Nuomonės lyderiai“ tvarko asmens duomenis, kurie yra pateikiami kartu su asmenų skundais ar paklausimais. Šie asmens duomenys yra tvarkomi skundų ar paklausimų administravimo tikslais.

• Interneto svetainės veikimo tobulinimo tikslu tvarkome slapukus

„Nuomonės lyderiai“ tvarko interneto svetainės www.influenceriai.lt lankytojų IP adresus bei lankymosi duomenis. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

4. Slapukų naudojimo taisyklės

„Nuomonės lyderiai“ interneto svetainėje www.influenceriai.lt naudoja Slapukus (angl. cookies) – mažas rinkmenas, siunčiamas į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomas Jūsų naudojamo ryšio įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame telefone).

Slapukais gaunamą informaciją naudojame šiais apibendrintais tikslais: siekdami užtikrinti tinklalapio naršymo kokybę, pagerinti naršymo tinklalapyje patirtį, analizuoti tinklalapio naudotojų elgesį ir srautus.

„Nuomonės lyderiai“ tinklalapyje gali būti naudojami šių tipų slapukai:

 • Techniniai slapukai: tai slapukai, kurie yra būtini „Nuomonės lyderiai“ tinklalapio veikimui, pažangiam bei lengvam tinklalapio naudojimui, kuris automatiškai prisitaiko prie norų ir poreikių.
 • Funkciniai slapukai: tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini tinklalapio veikimui, tačiau žymiai pagerina jo veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį.
 • Analitiniai slapukai: tai slapukai, naudojami siekiant suprasti, kaip lankytojai naudoja „Nuomonės lyderiai“ tinklalapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias tinklalapio dalis, optimizuoti ir gerinti tinklalapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai.
 • Komerciniai slapukai: šiuos slapukus „Nuomonės lyderiai“ naudoja talpindami įmonės reklamas kituose internetiniuose puslapiuose. Įjungus „Nuomonės lyderiai“ interneto svetainę automatiniu būdu aktyvuojasi pranešimas, informuojantis apie Slapukų naudojimą. Jūs galite sutikti su Slapukų naudojimu ir tęsti naršymą. Jeigu Jūs nesutinkate su Slapukų naudojimu, turite teisę išjungti „Nuomonės lyderiai“ interneto svetainę. Tuo atveju, jei Jūs nepažymite savo sutikimo ir tęsiate naršymą pasyviais veiksmais (be sutikimo), interneto svetainė kaupia Jūsų duomenis ir traktuoja, kad Jūs sutinkate su Slapukų naudojimu konkliudentiniais veiksmais (LR CK 6. 173 str.). Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų, tačiau tokiu atveju tam tikros interneto svetainės www.influenceriai.lt funkcijos gali neveikti ar veikti netinkamai. Slapukai saugomi ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėn. nuo paskutinio Jūsų apsilankymo. Jokie asmeniniai Jūsų duomenys nėra kaupiami Slapukų pagalba. Būtinų Slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama, išskyrus „Nuomonės lyderiai“ partnerius, kurie aptarnauja informacinių technologijų ūkį.

5. Ar mes atskleidžiame Jūsų asmeninę informaciją?

Mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, jeigu:

 1. To reikalauja įstatymai, taisyklės, įsakymai, standartai ar kiti teisėti teisiniai reikalavimai;
 2. Atsakant į valstybės institucijų oficialias užklausas ar reikalavimus;
 3. Kai manome, jog atskleidimas yra būtinas užkirsti kelią finansinei ar kitokiai žalai;
 4. Tiriant neteisėtus veiksmus;
 5. Perleidžiant visą arba dalį mūsų verslo;
 6. Vykdant įmonės auditą ar tiriant skundus bei pavojų saugumui.

6. Kokias saugumo priemones naudojame tvarkant Jūsų asmeninę informaciją?

Jūsų asmeninės informacijos saugumas mums yra labai svarbus, todėl mes įgyvendinome technines ir organizacines priemones skirtas apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ir sunaikinimo. Tik tinkamai autorizuoti asmenys turi prieigą prie Jūsų asmeninės informacijos, ir šie asmenys yra tinkamai informuoti kaip užtikrinti asmenines informacijos saugumą. Mūsų paslaugų teikėjai ir verslo partneriai yra įpareigoti užtikrinti asmeninės informacijos konfidencialumą ir nenaudoti šios informacijos kitaip negu numatyta.

7. Kokius veiksmus galite atlikti su savo asmenine informacija?

Jūs turite galimybę pasinaudoti žemiau išvardintomis duomenų subjekto teisėmis. Tam tikrais atvejais šių teisių įgyvendinimas gali būti ribojamas arba galime atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą, pvz., kai Jūsų prašymas prieštarauja teisiniam reguliavimui.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Mus dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

 1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 2. Teisę susipažinti su duomenimis;
 3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 6. Teisę į duomenų perkeliamumą;
 7. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

Šiomis teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su mumis šioje Politikoje pateiktais kontaktais. Kiek įmanoma, mes visada stengiamės kuo greičiau atsakyti į prašymus ir užklausas arba informuoti apie poreikį pateikti papildomą informaciją.

7. Susisiekite su mumis

Jeigu turite pageidavimų, nusiskundimų ar kitų klausimų, maloniai prašome kreiptis į mus el. paštu hello@influenceriai.lt arba telefonu nr. +370 686 90989.

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.

8. Pakeitimai

Ši Politika kartais gali būti keičiama. Atlikus pakeitimus, naujausia Politikos versija bus patalpinta mūsų interneto svetainėje www.influenceriai.lt ir bus atnaujinta paskutinio pakeitimo data. Mes rekomenduojame reguliariai perskaityti šią Politiką, kad būtumėte susipažinę su naujausia asmeninės informacijos tvarkymo praktika.

Politika paskutinį kartą atnaujinta 2022-11-22

Mes pasiruošę dirbti kartu.
susisiekite